• Video

  • Album ảnh

Kết quả chủ yếu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020

16/05/2018

Ngày14/1/2013 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đã có những tác động nhất định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNVV, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp DNNVV theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã giảm bớt những khó khăn, dần ổn định sản xuất kinh doanh và có bước tăng trưởng tốt hơn.

Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết đến nay đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

Sau khi Nghị quyết được ban hành, lũy kế đến 31/12/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký  thành lập là 8.588 DN đứng thứ 6/11 tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Hồng, tăng 66,56% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập so với năm 2012.

Đã ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ, củng cố, quản lý phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đã thực hiện rà soát lại mô hình sản xuất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục đầu tư, phát triển; tăng tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và dịch vụ - du lịch để thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp, gia tăng tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Hình thành hệ thống chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành, doanh nghiệp ngoài ngành với nhau trong lĩnh vực chế tạo, chế biến, điện tử, tin học.

Xây dựng chiến lược phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đến năm 2030 nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, văn hóa của tỉnh, đồng thời cũng là nguồn để hình thành lên các doanh nghiệp.

Công tác phát triển các Khu công nghiệp: Đã quy hoạch và được phê duyệt 18 KCN, quy mô 5.228ha. Giai đoạn 2013-2017, đã thành lập mới 04 KCN với tổng diện tích đất quy hoạch là 969,4ha, đất công nghiệp: 704,45 ha, đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.682,6ha. Tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất đã thu hồi, đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 69,65%.

Công tác phát triển Cụm công nghiệp: Đã thành lập 14 CCN với tổng diện tích quy hoạch là 337,44ha. Giai đoạn đến năm 2020, tiếp tục đầu tư phần diện tích chưa thực hiện là 198,34ha và xây dựng mới 07 CCN với diện tích 109,4ha;

Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xong 20 khu đất cho các DNNVV thuê với tổng diện tích 261,641ha. Đồng thời, xác định phạm vi địa điểm 05 khu đất cho các DNNVV thuê với tổng diện tích 80,4229ha.

Tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh. Chỉ số thành phần chi phí thời gian trong Chỉ số PCI của tỉnh đã tăng từ 6,63 (năm 2013) lên 7,27 (năm 2017) cho thấy sự quyết tâm lớn của chính quyền trong việc cắt giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính, đặc biệt với các thủ tục liên quan tới đầu tư. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017 đã có sự tiến bộ (tăng từ 5,15 điểm năm 2013 lên 6,81 điểm năm 2017).

Hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; các Quỹ của tỉnh; Hỗ trợ cho DNNVV theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất 0% theo Chương trình bình ổn giá, Hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp...

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNNVV; Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp; Phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn 2018-2020:

Nghiên cứu thành lập thí điểm 1 cụm công nghiệp kiểu mẫu, công khai tiêu chí lựa chọn một số DNNVV của tỉnh có tiềm lực về tài chính, trình độ công nghệ sản xuất hiện đại thuộc một lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như công nghiệp hỗ trợ về cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ điện tử tin học.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế đầu tư các khu nhà xưởng hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê từ 20 đến 30 năm.

Nghiên cứu, ban hành quy định mối liên hệ giữa 3 nhà: Ngân hàng, nhà cung cấp và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các DNNVV vay vốn tín dụng với mức lãi suất ưu đãi thúc đẩy các DNNVV đổi mới công nghệ,nâng cao năng suất và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 và chính sách hỗ trợ DNNVV thuê mặt bằng tại các cụm công nghiệp theo quy định.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 04-NQ/TU phù hợp với điều kiện, thực tiễn của tỉnh để triển khai chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV hiệu quả, đồng bộ.

Rà soát lại mô hình sản xuất, tập trung, định hướng ưu tiên phát triển DNNVV nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh của các DNNVV theo hướng hình thành các mô hình tổ chức sản xuất; định hướng hình thành các chuỗi (liên kết) về sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong tỉnh, trong vùng và cả nước theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn trong tỉnh.

 Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DNNVV sản xuất kinh doanh thuận lợi.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề: đổi mới phương thức, hiệu quả hoạt động để các hiệp hội doanh nghiệp thực sự là đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ doanh nhân, đội ngũ quản lý doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp.

Tăng cường đối thoại chuyên đề, đa dạng các kênh nắm bắt thông tin từ doanh nghiệp. Có cơ chế giám sát theo dõi đánh giá trách nhiệm, tiến độ của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trợ doanh nghiệp.

Dương Vân Anh
Chánh Văn phòng sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :