• Video

  • Album ảnh

Hướng dẫn thanh toán vốn các Dự án khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia (22/08/2014)

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trong đó có quy định “các dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn kế hoạch năm 2014 khi có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định trước 31/10/2013”...

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Chỉ thị giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. (19/08/2014)

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước đến năm 2015;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng (19/08/2014)

Thực hiện Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân (15/08/2014)

Để góp phần đổi mới công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngày 25/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Tiếp công dân

Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 (15/08/2014)

Sáng 14/8/2014, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (06/08/2014)

Thực hiện Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT ngày 10/4/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông qua Hiến pháp, cơ cấu nhân sự tại kỳ họp Quốc hội lần này (21/10/2013)

Sáng nay 21/10, kỳ họp Quốc hội thứ 6 bắt đầu chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng như thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, luật Đất đai sửa đổi, hoàn thiện cơ cấu nhân sự Chính phủ với việc xem xét phê chuẩn mới
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :