Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi) (05/11/2021)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lập Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Dự thảo Hồ sơ đã được đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Quy định mới về thu nộp, quản lý và sử dụng các chi phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đầu thầu (29/10/2021)

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (27/10/2021)

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn các nội dung hoạt động hỗ trợ về công nghệ; tư vấn; phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; … chuỗi giá trị và nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định.

Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (24/10/2021)

Ngày 19/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ (23/10/2021)

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động số 09/CTHĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (20/10/2021)

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :