Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

23/01/2020

1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Năm 2019 được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016-2020, góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc đối diện với không ít khó khăn do sản lượng ô tô sụt giảm khi thực hiện chính sách giảm thuế, dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản, làm chậm tiến độ một số dự án… Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực vượt khó của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường đều đạt, vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Tăng trưởng GRDP đạt 8,05% đạt mục tiêu đề ra. Quy mô GRDP của tỉnh đã vượt qua mốc 100 nghìn tỷ và ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,5 lần so với bình quân cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tiếp tục đà tăng trưởng tốt, là động lực cho tăng trưởng chung của tỉnh; các ngành thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt ổn định, riêng chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên sụt giảm. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, do vậy kết quả tăng cao so với năm trước, trong đó thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD gấp 2 lần và vốn DDI đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2018. Tổng thu ngân sách đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với dự toán, trong đó thu nội địa vượt mốc 30 nghìn tỷ đồng và đạt 30,962 nghìn tỷ đồng tăng 27,7% so với dự toán. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai, nhất là đối với các dự án lớn. Một số công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo nên tiến độ được đẩy nhanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 100% các xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, có 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Lạc và Bình Xuyên, huyện Tam Đảo đang trình Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. An sinh xã hội được quan tâm. Chất lượng các dịch vụ y tế tiếp tục được nâng lên; y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; trên địa bàn tỉnh đã không có bệnh dịch lớn xảy ra. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,1%, điểm trung bình các môn thi đứng thứ 6 toàn quốc, 11 đơn vị có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 24,4 nghìn lao động, trong đó đưa 2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các cuộc vận động, phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đời sống văn hoá được chú trọng; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi và rộng khắp; các lễ hội đều được tổ chức an toàn, lành mạnh. Phong trào tập luyện thể dục thể thao đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn  bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt 8,0-8,5%; thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng; thu hút 550 triệu USD vốn FDI và 5,5 nghìn tỷ đồng vốn DDI; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

Để khắc phục những khó khăn năm 2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp dến đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án công nghệ cao. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, khuyến khích đầu tư theo hình thức hợp tác công tư dể huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng nhất là các khu, cụm công nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các công trình kết cấu hạ tầng đô thị, du lịch. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao; khuyến khích đầu tư phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch lớn triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung tái cơ cấu, tổ chức sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, trong đó đẩy nhanh việc dồn thửa, đổi ruộng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng các mặt hàng chủ lực hướng tới xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng các thôn, dân cư kiểu mẫu.

Hai là, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường quản lý lễ hội, các hoạt động văn hóa - thể thao. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo nghề để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác y tế, dân số. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các sơ sở y tế; cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Kiểm soát tốt, không để dịch bệnh bùng phát. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo. Quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vấn đề về môi trường ở nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ba là, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó đẩy mạnh sắp xếp, kiệm toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu, lộ trình. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đội ngũ chuyên gia về tỉnh công tác. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn; kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Quyết liệt trong việc thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài và các chính sách nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc.

Bốn là, tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giải quyết quyết liệt các tồn tại liên quan đến đất đai trong nhiều năm qua. Tăng cường mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trịm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội à tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

 

Lê Duy Thơ

Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :