Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 9 đầu năm 2018

01/10/2018

Chín tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khá so cùng kỳ và so kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) ước tăng 8,02% so với cùng kỳ, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng  3,85%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 13,23%; các ngành dịch vụ tăng 7,14%; Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau:

Sản xuất Nông – Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Trồng trọt:  Sản xuất vụ Đông Xuân đạt kết quả khá; năng suất hầu hết các cây trồng đều tăng so với cùng kỳ, trong đó trong đó cây lúa tăng 2,48%, cây ngô tăng 0,95%, cây lạc tăng 4,71%, rau các loại tăng 0,25% so cùng kỳ ... Sản xuất vụ mùa năm 2018 tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa toàn tỉnh đạt 33,46 nghìn ha, giảm 4,37% so với cùng kỳ do bà con chuyển sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp cho thu nhập cao hơn nên nhiều chân ruộng bị bỏ không; năng suất cây lúa đạt 53,47 tạ/ha, tăng 9,92% so với cùng kỳ; ngô đạt 46,19 tạ/ha, tăng 25,34%; rau các loại đạt 199,12 tạ/ha, tăng 10,84% so với cùng kỳ... Ước cả năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được 90,92 nghìn ha cây hàng năm, giảm 2,82% so với năm 2017, năng suất cây lúa đạt 58,72 tạ/ha, tăng 6,61%; ngô đạt 45,26 tạ/ha, tăng 4,53%...

Chăn nuôi trâu, bò, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Số lượng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 01/9/2018 như sau: Đàn trâu tăng 0,2%; đàn bò tăng 1,22%; đàn lợn tăng 1,27%; đàn gia cầm tăng 6,8% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 9 tháng đạt 97,5 nghìn tấn, tăng 3,3%, trong đó thịt lợn đạt 67,2 nghìn tấn, tăng 1,7%. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các quy trình, trình tự, thủ tục trong quá trình kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật đã tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất.

Lâm nghiệp: Chín tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 677,8 ha, đạt 104,28% kế hoạch năm, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Diện tích rừng được chăm sóc là 510 ha, tăng 5,42% so với cùng kỳ; diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ 9.847 ha, tăng 0,91%. Công tác phòng chống cháy rừng luôn đ¬ược các cấp các ngành chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên. Song, do thời tiết hanh khô ở những tháng đầu năm, trên địa bản tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 14,44 ha rừng sản xuất.

Thuỷ sản: Thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho nuôi trồng phát triển, 9 tháng đầu năm 2018 diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 6.971 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản đạt 15.784 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp

Chín tháng đầu năm 2018, các sản phẩm công nghiệp thế mạnh của tỉnh tiếp tục phát triển tốt, thị trường tiêu thụ được mở rộng. Ước chỉ số công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm tăng 15,75% so với cùng kỳ, trong đó, ngành khai khoáng tăng 9,46%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,82%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, tăng 22,51%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và  nước thải, rác thải giảm 3,01%.

Về sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó thức ăn gia súc tăng 16,4%, giày thể thao tăng 8,05%, gạch ốp lát tăng 0,31%; máy điều hòa không khí tăng 6,18%, ô tô các loại tăng 24,77%, xe máy các loại tăng 10,47%, sản xuất linh kiện điện tử tăng 24,38%...

Đầu tư, xây dựng:  Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, 9 tháng đầu năm ước đạt 21.644 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt trên 15.226 tỷ đồng chiếm 70,34% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Các ngành dịch vụ:

Chín tháng đầu năm, kết quả kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có sự phát triển khá so với cùng kỳ. Khối lượng lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống nhân dân.

+ Thương mại: Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng đầu năm đạt 34,12 nghìn tỷ đồng, tăng 11,99% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 29,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 2,79 nghìn tỷ đồng, tăng 9,10% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 2,0 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,93% tổng mức và tăng 9,1% so cùng kỳ.

Dịch vụ vận tải đáp ứng tốt cho nhu cầu kinh doanh và đi lại của nhân dân. 9 tháng đầu năm 2018, ước tổng doanh thu vận tải đạt 2,97 nghìn tỷ  đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ, trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 2,4 nghìn tỷ đồng tăng 7,16%; doanh thu vận tải đường sông đạt 565,2 tỷ đồng, tăng 22,24% so với cùng kỳ.

Xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả khá, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,7 tỷ USD,  tăng 35,29% so cùng kỳ năm 2017 và đạt 76,84% so với kế hoạch; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,17 tỷ USD, tăng 11,54% so cùng kỳ năm 2017, bằng 75,1% so với kế hoạch.

Dịch vụ tín dụng, ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh. Lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tương đối ổn định. Ước đến 30/9/2018, tổng dư nợ cho vay đạt 62,13 nghìn tỷ đồng, tăng 17,59% so với cuối năm 2017, trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 62,43% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm 37,57% tổng dư nợ.

Thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh 9 tháng đầu năm tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế đã triển khai tốt các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước vì vậy tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, ước đạt 21,675 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ và đạt 72% dự toán, trong đó: Thu nội địa ước đạt 18,43 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ và đạt 69% dự toán. Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,639 nghìn tỷ đồng tăng 4,1% so cùng kỳ và đạt 63,3% so dự toán. Tuy nhiên, dự kiến khoản thu này cả năm 2018 sẽ không đạt dự toán do thu từ sản phẩm chủ lực của tỉnh là ô tô của hai công ty Toyota, Honda giảm (Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của một số dòng xe 1,5cm3 và từ 1,5-2cm3 giảm; Công ty Honda chỉ sản xuất dòng xe có dung tích xilanh nhỏ nên thuế bình quân phải nộp trên 1 xe giảm...), thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 790 tỷ đồng, tăng 13,6% so cùng kỳ và bằng 71,8% so dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ và tăng 8% so dự toán.

Công tác quản lý chi ngân sách đã được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, quản lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ước 9 tháng đầu năm tổng chi ngân sách đạt 7,429 nghìn tỷ đồng, bằng 82% so cùng kỳ và đạt 45% dự toán, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển ước đạt 36% tổng chi ngân sách của tỉnh.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, 9 tháng đầu năm toàn tỉnh thu hút được 75 dự án đầu tư, trong đó: cấp mới 45 dự án dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 175 triệu USD, 33 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng là 170 triệu USD đưa tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 345 triệu USD, tăng 27,39% so với cùng kỳ năm 2017. Dự án DDI cấp mới là 30 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.960 tỷ đồng, 8 dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng là 1.060,74 tỷ đồng đưa tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 3.020,74 tỷ đồng tăng 79,91% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế hết tháng 9/2018, tỉnh Vĩnh Phúc có 312 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 4.223 triệu USD và 710 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 69.528,56 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, ước 9 tháng năm 2018, số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới là 833 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 5.260 tỷ đồng, giảm 11% về số doanh nghiệp và giảm 44,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.  Nguyên nhân do năm 2017 Chính phủ quy định việc giao kết hợp đồng giữa các điểm đại lý sim thẻ, đại lý viễn thông phải do doanh nghiệp viễn thông hoặc doanh nghiệp khác thiết lập; vì vậy để đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này, các đại lý sim thẻ, đại lý viễn thông đã tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017 rất lớn (khoảng trên 70 doanh nghiệp) nên đưa số liệu gốc năm 2017 lên cao.  Lũy kế đến 30/9/2018, toàn tỉnh có 9.612 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 111 nghìn tỷ đồng, trong đó có 6.971 doanh nghiệp thực tế hoạt động (tương đương gần 72,5% doanh nghiệp đăng ký) và 2.641 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể do hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản trị, chưa có mặt bằng sản xuất, chưa tìm kiếm được thị trường,...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Các hoạt động văn hóa xã hội: Chín tháng đầu năm, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Tổ chức thành công giải Kéo co, cờ tướng, võ thuật cổ truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất; tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thàng công Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2018; phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng loại, bảng A tại Vĩnh Phúc; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018...

Về giáo dục – đào tạo: Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, Vĩnh Phúc là một trong 4 tỉnh có điểm bình quân các môn cao nhất cả nước; tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp đạt 98,48%.  Công tác phân luồng sau THCS và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo được thực hiện tốt. Công tác đào tạo nghề nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh tham gia học nghề; Tính đến 18/9/2018, tổng số học sinh, sinh viên được tuyển mới vào các trường đào tạo nghề đạt 23.740 người (bằng 110% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Trình độ Cao đẳng 992 người (bằng 112% so với cùng kỳ 2017); Trình độ Trung cấp 4.584 người (bằng 104% so với cùng kỳ 2017); Trình độ Sơ cấp và dưới 3 tháng 18.164 người (bằng 111% so với cùng kỳ 2017).

Về y tế: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi. Công tác khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 3 tuyến nằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh không có dịch lớn xẩy ra. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được quan tâm, Ngành Y tế đã thường xuyên tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hành nghề y, dược.

Về giải quyết lao động - việc làm, bảo đảm an sinh xã hội: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, trong đó trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 32 phiên giao dịch việc làm, thu hút được 553 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động; đã tuyển được tại sàn là 1.087 người; tổ chức tư vấn về chính sách lao động và việc làm cho gần 13 nghìn lượt người... Ước 9 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 18,5 nghìn lao động đạt 83% so với kế hoạch và tăng 4,8% so với cùng kỳ 2017.

Các chế độ chính sách xã hội được các cấp, các ngành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời đối với người có công, gia đình chính sách. Các hoạt động Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được chú trọng, trong đó đã rà soát việc cấp thẻ BHYT người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được quan tâm và có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt các đợt kiểm tra, tăng cường việc chấp hành pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh./.

Thang Thu Hiền
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :