Phó giám đốc

04/05/2016

1. Phó giám đốc: Nguyễn Đức Tài

+ Điện thoại: 02113 862 481; 0913 550 131
+ Email: Taind@vinhphuc.gov.vn                     

Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại: Đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư trong nước (DDI); công tác xúc tiến đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư (thẩm định đề xuất cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; quản lý, đánh giá giám sát đầu tư; theo rõi hoạt động các dự án ngoài khu công nghiệp); xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư. Vận động thu hút, điều phối, quản lý, theo dõi và đánh giá, tổng hợp các chương trình dự án ODA, NGO; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, nguồn vốn vay nước ngoài. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư;

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; thương mại; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; Chương trình mục tiêu có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Quy hoạch đô thị và Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư ngành, lĩnh vực trực tiếp phụ trách;

- Công tác đấu thầu; Đánh giá giám sát đầu tư; quy hoạch xây dựng; các dự án phát triển đô thị;

- Công tác doanh nghiệp gồm: Công tác thành lập, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp; công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; theo dõi,giám sát hoạt động của doanh nghiệp; tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập...; các hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; Hội nghề nghiệp;

- Thường trực Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước địa phương;

- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định các dự án PPP) thực hiện công tác thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định các dự án PPP;

- Trực tiếp Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kinh tế đối ngoại; Đấu thầu, Thẩm định và Đánh giá giám sát đầu tư; Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm nghiên cứu tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển;

-  Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư các huyện, thị: Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Dương, Vĩnh Tường;

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

3. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

 

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0986 759 689
+ Email: tuannv@vinhphuc.gov.vn

Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Công tác tài chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư (làm chủ tài khoản);

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực văn hoá - xã hội gồm: Văn hoá, Thể thao, du lịch; Y tế; Giáo dục - đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, dân số, đào tạo nghề; Công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh; báo chí, Phát thanh truyền hình; chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; tổng hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia; Khối đoàn thể; dân tộc và tôn giáo;

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Thuỷ lợi - Đê điều, phòng chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân;

- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng); Thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư thuộc các dự án không có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự án không có cấu phần xây dựng;

- Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư ngành, lĩnh vực trực tiếp phụ trách;

- Thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia;

- Cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở;

- Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố, công tác văn thư lưu trữ, quản trị, hành chính văn phòng;

- Công tác pháp chế; Cải cách thủ tục hành chính; Trưởng Ban ISO, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Khoa giáo, Văn xã; Văn phòng; phòng Kinh tế ngành;

- Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Yên Lạc;

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :