Phó giám đốc

04/05/2016

1. Phó giám đốc: Đại Văn Giới

+ Điện thoại: 02113 860 923; 0913 285 729
+ Email: Gioidv@vinhphuc.gov.vn

Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác kế hoạch đầu tư ngành, lĩnh vực: Công nghiệp, Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Thuỷ lợi - Đê điều, phòng chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, an toàn giao thông. Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, du lịch, thương mại, dân tộc và tôn giáo; Chương trình mục tiêu có liên quan đến khối phụ trách. Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân thuộc lĩnh vực của khối; các hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân;

- Theo dõi Các Hội nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp....;

- Thường trực Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước địa phương;

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc khối trực tiếp phụ trách;

- Theo dõi các vấn đề về doanh nghiệp gồm: Công tác thành lập, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Đăng ký thành lập doanh nghiệp; công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập...;

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động phòng: Kinh tế ngành, Phòng Đăng ký kinh doanh, Trung tâm nghiên cứu tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển;

- Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư các huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo.

- Một số công việc khác do Giám đốc, UBND tỉnh giao;

2. Phó giám đốc: Nguyễn Đức Tài

+ Điện thoại: 02113 862 481; 0913 550 131
+ Email: Taind@vinhphuc.gov.vn                     

Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

- Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại: Đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư trong nước (DDI); công tác xúc tiến đầu tư; quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư (thẩm định đề xuất cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quản lý, đánh giá giám sát đầu tư; theo rõi hoạt động các dự án ngoài khu công nghiệp); xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư. Vận động thu hút, điều phối, quản lý, theo dõi và đánh giá, tổng hợp các chương trình dự án ODA; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư;

- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các lĩnh vực thuộc khối phụ trách;

- Công tác đấu thầu; Đánh giá giám sát đầu tư; quy hoạch xây dựng; các dự án phát triển đô thị; Quy hoạch đô thị, ngành, lĩnh vực do khối phụ trách;

- Trực tiếp Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kinh tế đối ngoại; Đấu thầu, Thẩm định và Đánh giá giám sát đầu tư; Ban quản lý ODA;

-  Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư các huyện, thị: Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Dương.

- Một số công việc do Giám đốc và UBND tỉnh giao;

3. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

 

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0986 759 689
+ Email: tuannv@vinhphuc.gov.vn

Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác tài chính của cơ quan (là chủ tài khoản);

 - Công tác kế hoạch đầu tư khối văn hoá - xã hội gồm: Văn hoá, Thể thao; Y tế; Giáo dục - đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, dân số, đào tạo nghề; Công nghệ thông tin, báo chí, Phát thanh truyền hình, chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực của khối; tổng hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia; Khối đoàn thể.

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc khối trực tiếp phụ trách;

- Thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia;

- Cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở;

- Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố, công tác văn thư lưu trữ, quản trị, hành chính văn phòng;

- Công tác pháp chế; Cải cách thủ tục hành chính; Trưởng Ban ISO, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Khoa giáo, Văn xã; Văn phòng.

- Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư các huyện: Lập Thạch, Sông Lô.

- Một số công việc khác do Giám đốc và UBND tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :