Phó giám đốc

08/04/2019

1. Phó giám đốc: Phạm Quang Thắng

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0913590026
+ Email: thangpq@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Dân tộc và tôn giáo; Tài nguyên và môi trường; Công thương, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân, xây dựng nông thôn mới.

- Công tác nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp; đăng ký thành lập doanh nghiệp; theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

- Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại: Đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư trong nước (DDI); công tác xúc tiến đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vận động thu hút, điều phối, quản lý, theo dõi và đánh giá, tổng hợp các chương trình dự án ODA, NGO; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, nguồn vốn vay nước ngoài. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

          - Lĩnh vực đầu tư theo Luật Đầu tư (thẩm định, đề xuất cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; quản lý, đánh giá, giám sát đầu tư; theo dõi hoạt động các dự án ngoài khu công nghiệp); các dự án phát triển đô thị; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

- Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Công tác quản lý, quản trị hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Kinh tế ngành; Kinh tế đối ngoại; Đăng ký kinh doanh; Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Phối hợp công tác với các Hội nghề nghiệp.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Phó giám đốc: Nguyễn Bình Khương

+ Điện thoại: 0946 111818
+ Email: khuongnb@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, vận tải, hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa – thể thao – du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, dân số, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình; đầu tư xây dựng và sửa chữa cơ quan, đơn vị, các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

- Công tác đấu thầu. Công tác thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, các dự án đô thị thông minh.

- Chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Công tác tài chính, quản trị của Sở (được ủy quyền làm chủ tài khoản); dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố; Trưởng Ban ISO.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật; Khoa giáo, Văn xã; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thành phố: Phúc Yên,  Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :