Phó giám đốc

08/04/2019

1. Phó giám đốc: Nguyễn Đức Tài

+ Điện thoại: 02113 862 481; 0913 550 131
+ Email: Taind@vinhphuc.gov.vn                     

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại: Đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư trong nước (DDI); công tác xúc tiến đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vận động thu hút, điều phối, quản lý, theo dõi và đánh giá, tổng hợp các chương trình dự án ODA, NGO; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, nguồn vốn vay nước ngoài. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Lĩnh vực đầu tư theo Luật Đầu tư (thẩm định, đề xuất cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; quản lý, đánh giá giám sát đầu tư; theo rõi hoạt động các dự án ngoài khu công nghiệp); xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại; Công tác đấu thầu; Các dự án phát triển đô thị; Chương trình mục tiêu có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

- Trực tiếp Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kinh tế đối ngoại; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư.
-  Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thành phố: Tam Dương, Vĩnh Tường, Thành phố Vĩnh Yên.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Phó giám đốc: Phạm Quang Thắng

 

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0913590026
+ Email: thangpq@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Công tác tài chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư (làm chủ tài khoản).

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Văn hoá, Thể thao, du lịch; Y tế; Giáo dục - đào tạo; Lao động và xã hội, dân số, đào tạo nghề; Khoa học và công nghệ; Công nghệ thông tin; Chính phủ điện tử; Thành phố thông minh; Báo chí; Phát thanh truyền hình; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi - đê điều, phòng chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân; xây dựng nông thôn mới; Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài; Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp, thủy lợi, đê điều và các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; Khối đoàn thể; dân tộc và tôn giáo;

- Thực hiện các công trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài (ODA) và các hoạt động khác của Ban Quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài.

- Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng; các dự án thành phố thông minh.

- Thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố; công tác văn thư lưu trữ, quản trị, hành chính văn phòng; Công tác pháp chế; Cải cách thủ tục hành chính; Trưởng Ban ISO; Cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Khoa giáo, Văn xã; Kinh tế ngành và Văn phòng Sở.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Yên Lạc.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

3. Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Quang

 

+ Điện thoại: 0989 136 900
+ Email: quangnx@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lĩnh vực kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm; xây dựng và tổng hợp kế hoạch đầu tư; bố trí vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng;  giao thông, vận tải; dịch vụ; Ban quản lý dự ĐTXD công trình tỉnh; Ban QLDA công trình  giao thông vận tải; Ban QLDA công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; đầu tư xây dựng sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị; các dự án công trình trọng điểm, dự án lớn theo quy định của pháp luật và quy định của tỉnh.

- Công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp; theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; phát triển doanh nghiệp; công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội nghề nghiệp; thường trực Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước địa phương.

- Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách; phối hợp thực hiện các dự án Thành phố thông minh.

- Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thẩm định các nội dung trong lĩnh vực đấu thầu (từ sơ tuyển đến kết quả lựa chọn nhà đầu tư) của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật; Đăng ký kinh doanh; Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên và Thành phố Phúc Yên.

- Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :