Giám đốc

04/05/2016

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Độ

 

+ Điện thoại: 02113 726 678; 0986 085 566

+ Email: donv@vinhphuc.gov.vn                                                 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác lập quy hoạch tỉnh; công tác xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Lĩnh vực kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm; xây dựng và tổng hợp kế hoạch đầu tư; bố trí vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: An ninh, quốc phòng, tài chính, ngân hàng.

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng; cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quy chế dân chủ; pháp chế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

 - Trưởng Ban biên tập cung cấp thông tin; Trang thông tin điện tử thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 - Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp quy hoạch; Văn phòng Sở.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :