Giám đốc

04/05/2016

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Độ

 

+ Điện thoại: 02113 726 678; 0986 085 566

+ Email: donv@vinhphuc.gov.vn                                                 

 

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc khối; trực tiếp phụ trách: Công tác xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội.

- Tham gia Ban điều phối Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của Tỉnh;  Chương trình phát triển bền vững, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của Tỉnh;

- Công tác Thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác tổ chức cán bộ; công tác xét cơ cấu công chức, tuyển dụng công chức, viên chức; xét nâng bậc lương, nâng ngạch; thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức…; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; quy chế dân chủ.

- Trưởng Ban biên tập cung cấp thông tin; Trang thông tin điện tử thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch; Thanh tra và công tác tổ chức cán bộ.

- Trực tiếp theo dõi kế hoạch và đầu tư ngành, lĩnh vực: an ninh, quốc phòng; Tài chính, ngân hàng.

- Thực hiện nhiện vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :