Giám đốc

04/05/2016

Giám đốc Sở: Đỗ Đình Việt

 

+ Điện thoại: 02113 726 678; 0913284659

+ Email: vietdd@vinhphuc.gov.vn                                                 

 

Giám đốc sở lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc khối; trực tiếp phụ trách: Công tác tổng hợp, xây dựng cơ chế chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm và hàng năm. Tổng hợp xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý;

- Công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Theo dõi kế hoạch và đầu tư lĩnh vực giao thông, vận tải; lĩnh vực dịch vụ; Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Công tác Thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công tác Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; quy chế dân chủ;

- Công tác xét cơ cấu công chức, tuyển dụng công chức, viên chức; xét nâng bậc lương, nâng ngạch; thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức v.v...;

- Công tác; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Tham gia Ban điều phối Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của Tỉnh;  Chương trình phát triển bền vững, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của tỉnh;

- Trưởng Ban biên tập cung cấp thông tin Trang thông tin điện tử thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch; Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật; Thanh tra và công tác tổ chức cán bộ;

- Trực tiếp theo dõi kế hoạch và đầu tư ngành, lĩnh vực: các Ban quản lý dự án, ngành Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ; Thanh tra, khối an ninh quốc phòng; Tài chính, ngân hàng;

- Theo dõi công tác kế hoạch đầu tư thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo;

- Thực hiện nhiện vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :