Giám đốc

04/05/2016

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Độ

 

+ Điện thoại: 02113 726 678; 0986 085 566

+ Email: donv@vinhphuc.gov.vn                                                 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác quy hoạch tỉnh; xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm; công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: An ninh, quốc phòng.

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; văn thư lưu trữ, hành chính; quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp Quy hoạch; Văn phòng.

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :