Phòng, đơn vị trực thuộc

01/12/2015

CÁC PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KH&ĐT VĨNH PHÚC

 
 

1. Văn Phòng Sở

Họ và tên: Dương Vân Anh
Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: anhdv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phùng Thị Vân Quỳnh
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 861 706;
 Email: quynhptv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Lâm
Chức vụ: Cán sự - Văn Thư

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: lamnt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Bắc Anh
Chức vụ: Chuyên Viên

Điện thoại: 02113 862 480;
 Email: anhntb@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Thường
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: thuongnv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02113 862 480;
Email:

Họ và tên: Trịnh Xuân Mạnh
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: manhtx@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh

Họ và tên: Trần Văn Trọng
Chức vụ: Trưởng phòng     

 Điện thoại: 02113 840 610;
 Email: trongtv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 840 610;
 Email: lanntm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Tô Thị Hoàng Yến
Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Điện thoại: 02113 840 610;
 Email: yenth@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Lê Văn Quý
Chức vụ: Chuyên Viên

Điện thoại: 02113 840 610;
Email: quylv@vinhphuc.gov.vn

 

3. Thanh Tra Sở

Họ và tên: Lê Quang Vinh
Chức vụ: Chánh Thanh Tra

 Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: vinhlq@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trần Kim Hải
Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

 Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: haitk@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

Điện thoại: 02113 846 459;
Email: ducnv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phan Nhật Tiến
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: tienpn@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đặng Sơn Hoàng Long
Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: longdsh@vinhphuc.gov.vn

 

4.  Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

Họ và tên: Đỗ Thị Hương Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: landth@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Hoàng Minh Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: haihm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Lê Duy Thơ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: thold@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Thang Thu Hiền
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: hientt@vinhphuc.gov.vn

 

5. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật

Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 706;
 Email: quangnx@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trần Đức Kiên
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;
Email: kientd@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Dương Anh Vĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 706;
 Email: vyda@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Chu Văn Thắng
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 861 706;
 Email: thangcv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nhữ Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên Viên

Điện thoại: 02113 861 706;
Email: huyennt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trương Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên Viên

Điện thoại: 02113 861 706;
Email: huyentt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền
Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 02113 861 706;
Email: huyendtt@vinhphuc.gov.vn

 

6. Phòng Kinh Tế Đối Ngoại

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lợi
Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 705;
Email: loinn@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phan Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: dungpt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đại Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 842 743;
Email: hadtt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Lưu Bách Thắng
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: thanglb@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Đoàn
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: doannm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: hiennt12@vinhphuc.gov.vn

 

7. Phòng Khoa giáo, Văn Xã

Họ và tên: Phùng Thị Nhung
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng (Phụ trách)

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: nhungpt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Kim Phương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: phuongnk@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trần Phương Thảo
Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: thaotp@vinhphuc.gov.vn

 

8. Phòng Kinh Tế Ngành

Họ và tên: Khuất Văn Hợp
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 704;
 Email: hopkv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Duy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 704;
Email: duynv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02113 861 704;
 Email: huongntt@vinhphuc.gov.vn

 

9. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Họ và tên: Nguyễn Bình Khương
Chức vụ: Trưởng phòng

 Điện thoại: 02113 845 026;
 Emmail: khuongnb@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;
Email: thangnd@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trần Huyền Trang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;
Email: trangth3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Lê Anh Cường
Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 02113 845 026;
 Email: cuongla@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Hoàng Đình Tùng
Chức vụ: Chuyên Viên

Điện thoại: 02113 845 026;
Email: tunghd@vinhphuc.gov.vn

 

10. Trung tâm Nghiên cứu Tư, vấn và Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển

Họ và tên: Lương Quốc Tuấn
Chức vụ: Giám Đốc Trung Tâm

 Điện thoại: 02116 256 388;
 Email: tuanlq@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: anhnn6@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: yennth3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: thuyntd@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Khánh
Chức vụ: Chuyên Viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: khanhb@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ: Nhân Viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: hungnq3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phạm Thu Nga
Chức vụ: Nhân Viên

 Điện thoại: 02116 256 616;
 Email: ngapt3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phùng Văn Khoa
Chức vụ: Nhân Viên

 Điện thoại: 02116 256 616
 Email: khoapv2@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phùng Thị Thúy
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: thuypt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phùng Quang Tú
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: tupq@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: nhungdth4@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Công Nam
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: namnc@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thế Anh
Chức vụ: Nhân Viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: anhnt14@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Trần Tiến Đức
Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: ductt@vinhphuc.gov.vn

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :