Phòng, đơn vị trực thuộc

01/12/2015

CÁC PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC

 

1. Văn Phòng Sở

Họ và tên: Dương Vân Anh
Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: anhdv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh

Họ và tên: Lương Quốc Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02113 840 610;
Email: tuanlq@vinhphuc.gov.vn

 

3. Thanh Tra Sở

Họ và tên: Khuất Văn Hợp
Chức vụ: Chánh Thanh Tra

 Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: hopkv@vinhphuc.gov.vn

 

4.  Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

Họ và tên: Đỗ Thị Hương Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: landth@vinhphuc.gov.vn

 

5. Phòng Kinh Tế Đối Ngoại

Họ và tên: Lê Quang Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: vinhlq@vinhphuc.gov.vn

 

6. Phòng Quản lý ngành

Họ và tên: Phùng Thị Nhung
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: nhungpt@vinhphuc.gov.vn

 

7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;
 Email: thangnd@vinhphuc.gov.vn

 

8. Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Họ và tên: Trần Huyền Trang
Chức vụ: Phó Giám Đốc Phụ trách

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: trangth3@vinhphuc.gov.vn

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :