Cơ cấu tổ chức bộ máy

08/04/2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC
 
1. Lãnh đạo sở:
 
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;
 
b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nhận xét đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Pháp luật;
 
đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

e) Giám đốc, Phó giám đốc Sở không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân
 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:
 
a) Văn phòng Sở (Thực hiện cả nhiệm vụ Pháp chế)

b) Thanh tra

c) Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

d) Phòng Đăng ký kinh doanh

đ) Phòng Kinh tế ngành

e) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

g) Phòng Kinh tế đối ngoại

h) Phòng Khoa giáo, Văn Xã

i) Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật
 
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển

(Theo Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :