Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 3022/UBND-CN3 ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 3074/UBND-CN3 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp.

Số lượt truy cập :