Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Sau khi rà soát, tổng hợp tình hình trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh một số nội dung.

Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

09/04/2020 | 02:41 PM

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Sau khi rà soát, tổng hợp tình hình trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh một số nội dung.

Số lượt truy cập :